Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

 

1.1  Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.artandhome.com.pl

1.2  Sprzedawcą jest firma :  Mańka Mirosław  siedziba: 44-200 Rybnik ul .Smolna 9E. NIP: 642-000-60-30 .Regon: 270120775 .

 

1.3  Podane w ofercie ceny , są cenami brutto.

 

2. Zakupy, płatności i dostawa.

 

2.1  Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

2.2  Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w sklepie ART & HOME 44-200 Rybnik ul.Raciborska 1

2.3  Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem Kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail: mirek761@o2.pl

-          dane do wysyłki,

-          wybór płatności (pobranie lub przelew),

-          wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego

koszt dostawy:

a)      za pobraniem : każdorazowo podane w treści aukcji

b)      przedpłata na konto : każdorazowo podana w treści aukcji

-          telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

-          ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny).

UWAGA: poszczególne oferty mogą zawierać dodatkowe warunki ustalane indywidualnie

 

2.4  Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane: Mańka Mirosław  Smolna 9E 44-200 Rybnik , nr. konta Credit Agricole: 71 1940 1076 5223 3131 0000 0000


 

2.5  Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki,

2.6  Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.

 

3. Odstąpienie od umowy.

 

3.1  Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą   

       lub zawodową przysługują prawa i obowiązki o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie  

       niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

       niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i  

       zmianach w kodeksie cywilnym,

3.2  Każdy konsument ma prawo odstąpienia zakupu dokonanego na odległość w terminie 14 dni od dnia 

       otrzymania towaru. W celu odstąpienia należy odesłać towar w stanie w jakim został dostarczony wraz z 

       oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, a także należy podać pełne dane do zwrotu gotówki.

       Przypominamy, że zgodnie z ww. Ustawą strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń.

       Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”

3.3. Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego, oraz innych Ustaw.

 

4. Reklamacja

 

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres :  Mańka Mirosław  Smolna 9e 44-200 Rybnik

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy 

      konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto w zgłoszeniu powinien  

     określić:

-          zgłoszenie wady (usterki),

-          roszczenie,

-      dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową).

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni.

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą 

      gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

 

 

5. Poufność i ochrona prywatności.

 

5.1 Mańka Mirosław    jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego 

      zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a 

      każdy klient ma prawo do ich wglądu.

 

6. Postanowienia końcowe.

 

6.1  Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej). 

6.2  Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.

6.3  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.

6.4  W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.

 

6.5  Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

BAZA DANYCH ZGŁOSZONA DO GIODO 15571/13 i 15572/13

6.6  W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

 

Rybnik 26.09.2016

 

Facebook